Kuinka valetaan peruskivet traumainformoituun organisaatiokulttuuriin?

On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että lapsuuden hankalat kokemukset ja muut "traumat", tunnehaavamme, vaikuttavat merkittävästi oppimiseemme ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Sitä mukaan kun tätä tieteellistä näyttöä on alkanut kasaantua lisää, on traumainformoituja käytäntöjä alettu integroimaan kansainväilsesti yhä kasvavassa määrin, paitsi kouluihin ja varhaiskasvatukseen, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

1. Lisätään traumatietoutta ja uteliaisuutta traumainformoitua järjestelmää kohtaan

Työntekijöissä herätetään kiinnostus sitä kohtaan, kuinka syvällinen merkitys lapsuuden ja nuoruuden hankalilla kokemuksilla on oppimiseen, mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin, esimerkiksi väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Hankalat kokemukset voivat olla yksittäisiä suurempia traumoja tai pitkäaikaista, vähäisemmältä ulospäin vaikuttavaa kaltoinkohtelua, kuten emotionaalista laiminlyöntiä. Ymmärretään yhä paremmin myös se, että miten valtavat kustannussäästöt sosiaali- ja terveydenhuoltoon tehdään traumatietoutta lisäten: hyvää vanhenmuutta tukien, lapsia suojellen ja henkilökunnan omaa itsetuntemusta lisäten.

2. Pidetään huoli henkilöstön hyvinvoinnista

Jotta työntekijä kykenee kohtaamaan asiakkaansa myötätuntoisesti sekä oppimista, henkistä kasvua ja paranemista edistävästi, täytyy häneltä löytyä myötätunto omia erilaisia puoliansa kohtaan. Hänellä täytyy olla itsetuntemusta, kykyä omien tunteittensa peilaukseen. Hänen täytyy tunnistaa omat “triggerinsä” ja niistä heräävät reaktionsa. Hyvinvoiva henkilöstö on traumainformoidun kohtaamisen kulmakivi. Erityisen tärkeää se on johtajille: hänen pitää tunnistaa omat heikkoutensa ja henkilökohtaiset haasteensa. Sandra Bloomin ideaa lainaten, jos johtamiskäytännöt eivät muutu traumainformoiduiksi, on aivan sama kuin heitettäisiin siemeniä kuivalle maalle. Mitään ei kasva.Traumainformoidussa organisaatiossa koulutetaan koko henkilökunta tunnistamaan lapsuuden hankalien kokemusten ja muiden tunnehaavojen, traumojen, seuraamukset omassa itsessä, yksilössä ja organisaatiossa. Henkilöstön hyvinvointia myös mitataan, ja sillä on merkitystä johtamiskäytäntöihin ja yhteiskunnallisiin päätöksiin.

3. Henkilöstöä tuetaan ja koulutetaan sisäistämään traumainformoidun hoitamisen arvot

Tällöin koko organisaatiokulttuuri, mukaan lukien johtamiskulttuuri, sekä käytännön kasvatus-, auttamis- ja parantamistyö, lepäävät yhteisillä arvoilla. Työntekijät puhuvat paitsi oman erikoisalansa kieltä myös yhteistä traumainformoitua kieltä. Koko organisaatiolla on selkeä missio omasta tarkoituksestansa. Myös organisaatio voi olla pirstoutunut trauman vuoksi. Traumainformoitu kulttuuri on tapa kutoa pirstoutuneita yksiköitä yhteen. Sen seurauksena paitsi yksilöt, myös organisaatiot ovat kimmoisempia ja joustavampia, mikä merkitsee sitä, ettei koulutettujen työntekijöiden autonomiaa säännöin ja määräyksin liikaa rajoiteta. Informaatio kulkee esteettömästi eri yksiköiden välillä. Tällöin organisaatio kykenee olemaan innovatiivinen ja se muuntaa itseään jatkuvasti uusiin olosuhteisiin sopeutuvaksi. Organisaatiossa ei vallitse alistava ja syyllistävä rankaisukulttuuri, vaan organisaatiossa omistaudutaan sisäiselle demokratialle.

4. Luodaan turvallinen sosiaalinen, fyysinen ja emotionaalinen ympäristö

Koulut sekä sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköt ovat traumainformoituna kansalaisten turvapaikkoja. Niissä sekä henkilökunta että asiakkaat tuntevat tutussa ja turvallisessa ilmapiirissä, vakaitten ja hyväksyvästi läsnäolevien ihmissuhteiden keskellä, olonsa levolliseksi. Kun yksilö voi hyvin, hän osaa maadoittaa itsensä. Aivan samoin organisaatio voi muuttua kehityksellisesti maadoittuneeksi. Ihmiset uskaltavat vapaasti ilmaista tunteitaan, tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Ideaalisissa olosuhteissa, jossa asiakkaat tai oppilaat ja työntekijät tuntevat turvalliseksi,he eivät syyllisty minkäänlaiseen väkivaltaan tai toinen toistensa kaltoinkohteluun. He alkavat nähdä toisensa “uusien traumasilmälasien” kautta. Tämä ei merkitse sitä, etteikö organisaatioissa tapahtuisi epäonnistumisia tai mokia. Niihin vain suhtaudutaan levollisemmin, uuden oppimisen tilaisuuksina.

- Kati Sarvela -

Lisätietoa traumainformoiduista koulutuksista opettajille, varhaiskasvattajille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Helsingissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä:

http://www.iloajatoivoa.fi/#koulutukset

Lähteet:

Bloom, Sandra, Restoring Sanctuarity, 2013

Laying the Groundwork for Trauma-Informed Care
By Meryl Schulman and Christopher Menschner, Center for Health Care Strategies, chcs.org

BLOGIT

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla systeemillä terveydenhuollossa?

Traumainformoidussa systeemissä (TIS) on kolme tasoa: systeemi, hoiva ja varsinaiset traumainterventiot.

Yhteinen kieli - Traumainformoitu kohtaaminen ihmistyössä

VIDEO Toukokuun 2019 alkupuolella kokoonnuimme Maunula-talolle keskustelemaan traumainformoidusta kohtaamisesta. Juontajana toimi Hanna Kortejärvi, ja keskustelijoina Maria Lindroos, Johanna Linner Matikka ja Kati Sarvela.

Basam Books ja Iloa ja toivoa -verkosto yhteistyössä

Näyttöön perustuvaa vai asiakkaan kokemukseen luottavaa psykoterapiaa?

Meillä on ruohonjuuritasolla loistavia osaajia, jotka osaavat työnsä. Ehkä olisi aika kuunnella asiakkaiden lisäksi myös heitä. Tarvitsemme säätelyjärjestelmää, mutta sen täytyy olla inhimillisen elämän orgaanista olemusta kunnioittava.

soTE, SOte vai SOTE?

Sosiaalityö on panostus kansalaisten yhteisölliselle hyvinvoinnille. Sosiaalityö on investointia tulevaisuuteen. Se on kustannustehokkuutta, joka näkyy myös soTE-säästöinä. Se on ihmisen tukemista ja auttamista henkilökohtaiseen kukoistukseen.

Kohti traumasensitiivistä hengellisyyttä

Keskinäisen luottamuksen ja varauksettoman hyväksynnän, väkivallattoman henkisen yhteisön, ylläpitämiseen tarvitaan tietoa traumoista ja niiden seurauksista mutta myös toivon esillä pitämistä. Yhteisö, joka on samanaikaisesti turvallinen ja ennakoitava, avoin, virtaava ja notkea, syvällinen ja leikkisä, prosessinomainen eli sanalla sanoen Elävä.

Pirkko Olanterä

Kuinka valetaan peruskivet traumainformoituun organisaatiokulttuuriin?

On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että lapsuuden hankalat kokemukset ja muut "traumat", tunnehaavamme, vaikuttavat merkittävästi oppimiseemme ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Sitä mukaan kun tätä tieteellistä näyttöä on alkanut kasaantua lisää, on traumainformoituja käytäntöjä alettu integroimaan kansainväilsesti yhä kasvavassa määrin, paitsi kouluihin ja varhaiskasvatukseen, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kati Sarvela

Traumainformoituhoito osa 2

Traumainformoitu kohtaaminen tarjoaa työkaluja hoitokultuurin inhimillistämiseen. Erikoislääkäri ja psykoterapeutti Anne Pelkonen keskustelee Pekka Piirron kanssa traumainformoidusta hoidosta.

Lapsuuden epäsuotuisat kokemukset ja traumainformoitu järjestelmä

Euroopassa Skotlanti ja Wales ovat traumainformoidun järjestelmän luomiessa edelläkävijämaita. Myös Islannissa ollaan paneuduttu tehokkaasit lapsuuden eriarvoistumiseen ja heidän kaltoinkohteluun sekä laiminlyöntiin. Jospa me Suomessakin vähitellen löydämme tahtotilan pureutua sairauksia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevään traumainformoituun kohtaamiseen.

Kati Sarvela

Vallitseeko työpaikallasi turvallisuuden ilmapiiri?

Kun fyysiseen turvallisuuden muotoon suunnataan liiallinen huomio, terapeuttisesta tai koulutustilasta muodostuu pikemminkin vankila kuin oppimista edistävä ja parantava tila. Pahimmassa tapauksessa yliturvallisesta fyysisestä tilasta syntyykin lukemattomin säännöin ja määräyksin ihmistä kaltoin kohteleva ympäristö. On tärkeää muistaa, että fyysisesti turvallista tilaa ei koskaan synny, mikäli rinnalla ei samanaikaisesti ole sosiaalista, psykologista ja moraalista turvaa.

Kuinka tuen kaltoinkohdeltua lasta?

Aikuinen voi myötätuntoisella toiminnallaan luoda vähitellen olosuhteet lapsen ja nuoren ihmisen henkiselle kasvulle. Ilman aikuisten rakkaudellista tukea, emme kasva hyvää elämää rakentavina, itseohjautuvina, oman elämämme käsikirjoittajina.

Demokratia on vastalääkettä organisaation traumoille

Keskeistä traumainformoidulle järjestelmälle on, että sitä ohjataan terveillä rakenteilla ja demokraattisilla johtamistyyleillä. Aivan kuten traumasta toipuvien yksilöiden, myös organisaatioiden, turvallisuuden kokemusta on niillä vahvistettava. Sandra Bloom kiinnittää huomionsa siihen, että joskus valitettavasti jopa tieteen nimissä, on luotu esteitä, jotka vaikeuttavat organisaation muuttumasta terveeksi itseorganisoituvaksi systeemiksi, kokonaisvaltaisesti parantaviksi turvapaikoiksi.

Ilon ja toivon päihdetyötä

Eniten minua koskettivat Inhimillisyyden vallankumous -kirjan näkökulman kiteyttävät seitsemän teesiä. Nuo teesit perustuvat kirjan kirjoittajien kokemuksiin, eri tieteen alojen tutkimuksiin sekä keskusteluihin kansalaisten ja sote-alan ammattilaisten kanssa.

Väärinkäsityksiä traumainformoidusta hoitamisesta

Traumainformoitu hoito on monelle hankala sanapari ymmärtää, ja se saattaa luoda helposti väärinkäsityksiä. Minusta tätä käsitettä on kuitenkin hyvä oppia käyttämään, koska se on kansainvälisesti käytetty termi.

Kati Sarvela

VIDEO: INHIMILLISYYDEN VALLANKUMOUS - ILOA JA TOIVOA kirjan julkistamistilaisuus

Video Basam booksin järjestämästä tInhimillisyyden vallankumous -kirjan julkistamistilaisuudesta Tiedekulmassa lokakuussa 2018. Kirjan kirjoittajat keskustelevat mm. Inhimillisyyden vallakumous -kirjan seitsemästä teesistä.

VIDEO: Traumainformoidun hoidon näkökulmaa hammashoitopelkoon

Suunhoidon ammattilaiset hyöytyvät monin tavoin traumainformoiduista hoitokäytännöistä. Traumainformoidusta näkökulmasta katsottuna hammaslääkärit ovat pääkallopaikalla, koska he näkevät joka päivä työssään tunnehaavojen jälkiä terveydessä ja mielenterveydessä.

Kati

Yhteisöt ovat kuin biologisia organismeja

Niin kuin yksittäinen ihminen, myös ryhmä, vaikkapa työyhteisö voi olla stressaantuneessa tilassa, vireystilaikkunan ulkopuolella. Stressi voi olla ylikuormittuneisuutta tai historian aikana kasaantunutta traumaattista stressiä.

Kati Sarvela

VIDEO: Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Kokemustieto ja myötätunto hoitamisen apuna

Kokemuksiin suhtaudutaan terveydenhuollossa kaksijakoisesti. Potilaiden kokemukset ovat välttämättömiä sairauksien diagnoosissa ja hoidossa. Ihminen itse kertoo, mikä paikka on kipeä, miten parantuminen etenee ja miten hän yleensäkin voi. Tämän lisäksi usein tehdään erilaisia laboratoriokokeita ja tutkimuksia.

Riisutaanko hypnoosi maagisesta kaavustansa? Neurotieteet arkipäiväistävät hypnoosin imagoa

Suurin ero hypnoosilla ja mindfulnessilla on, että niiden historialliset juuret ovat erilaiset. Ennustan, että tulevaisuudessa tietoisuustaidoissa hyödynnetään enemmän myös hypnoosista opittuja ilmiöitä. Nämä perinteet täydentävät toinen toisiaan siinä missä taiteellisetkin flowtilat (muuntuneet tajunnan tilat). Tiloja on kuitenkin osattava käyttää parantavasti, oikealla eettisellä, “integroivalla” eli tilojen vuorovaikutusta parantavalla, yhdistävällä asenteella.

Omahoito- tavallinen tiistai

Diabeteshoitaja, Heikki, auttaa ja tukee diabetesta sairastavaa Saria tiedostamaan ja iloitsemaan arjessa tapahtuneista pienistä edistymisen askelista. Sari kertoo, että naapuruston kimppakävelyrinki on kokoontunut jo 7 kertaa 3 viikon aikana. Hän on havainnut, että lisääntyneen liikkumisen myötä ruokavaliossa on tapahtunut spontaaneja muutoksia parempaan suuntaan. Makeaa ja rasvaista ei tee mieli syödä entiseen malliin. Hän hämmästelee, että keho tietää mikä on haitallista.

Hanna Kortejärvi

Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

Karita Palomäki pohtii, millainen on parantava kohtaaminen. Ihmisen hoitaminen ei ole vain konemaista biologista ajattelua, vaan voimme aktivoida potilaan omia parantavia voimia, kun osaamme kohdata potilaitamme arvostavasti, kokonaisina ihmisinä. Onneksi näitäkin taitoja voi opettaa kokemuksellisin mentelmin.

Karita Palomäki

Sotesoppaan uusi resepti?

Terveydenhoitojärjestelmämme on tällä hetkellä kriisissä. Tämä ei ole pelkästään poliittisten päättäjien ongelma. Se on ruohonjuuritasolla toimivan kenttäväen stressitekijä ja tulevaisuuden haaste.

Kati Sarvela

‍Eläköön sotessa toivo, ilo ja kokemuksellinen oppiminen!

Pauliina Aarva ja Kati Sarvela keskustelevat, kuinka ovat löytäneet itselleen takaisin jo kadonneen toivon ja ilon työhönsä.

Kati Sarvela ja Pauliina Aarva